bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64,553.30 0.70%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,443.48 0.79%
bnb
BNB (BNB) $ 573.40 0.66%
solana
Solana (SOL) $ 158.78 1.92%
xrp
XRP (XRP) $ 0.581575 6.14%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.439991 1.28%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.121359 2.63%

KRİPTOMEDA YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Kriptomeda Yayıncılık Anonim Şirketi (“Kriptomeda”, “BTCHaber” veya “Şirket”) olarak, www.btchaber.com (“Web Sitesi” veya “Site”) uzantılı web sitemizde yer alan gelişmelere ve içeriklere ilişkin rıza vermeniz halinde tarafınıza bildirim ve/veya haber bülteni gönderilebilecektir. Bu aydınlatma metni, aşağıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

A) İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kriptomeda ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

İletişim Bilgileriniz: E-posta adresi.

Siber Güvenliğe İlişkin Bilgileriniz: IP adresi.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kriptomeda ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Web Sitesi üzerinden elektronik haber bültenine kayıtların toplanması,
 • BTCHaber tarafından elektronik haber bültenine kaydolan kişilere Web Sitesi’nde yer alan gelişmeler ve içerikler hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Sitesi üzerinden ilgili bildirimlerin gönderilmesi. 

C) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz Kriptomeda tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kriptomeda ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5., 8., ve 9. hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacına dayalı olarak toplanmaktadır. 

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızasının varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

E) Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde;

– “Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul” adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,

– E-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek,

– Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca değerlendirilecek olup; talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.